naši autorizovaní projektanti:   projekčná a architektonická činnosť:   naše služby:  
           
Ing. arch. Róbert Šaradin
- autorizovaný architekt SKA č.1311AA
 

- investičné zámery
- architektonické štúdie
- územnoplánovacia dokumentácia
- projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
- projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
- projektová dokumentácia pre realizáciu stavieb
- rozpočty stavieb / výkazy výmer
- energetické certifikáty
- projekty predkladané pre fondy EU

   - energetické certifikáty budov
 - statické posudky
 - komplexná projekčná činnosť
 - architektonická činnosť
 - odborné a technické poradenstvo
 - súlad zámeru s platnou legislatívou
 - stavebný dozor
 - autorský dozor
 - verejné obstarávanie
 - svetlotechnické posudky
 
Ing. Ján Lagiň
- autorizovaný stavebný inžinier- SKSI, č.1454*1-4
     
Ing.  Miroslav Behro
- autorizovaný stavebný inžinier- SKSI, č.3012*3-1
     
Jozef Kvaššay
- autorizovaný stavebný inžinier- SKSI, č.3722*4-21 a č.04092*10
   
Ing. Imrich Juríček
- autorizovaný stavebný inžinier- SKSI, č.1148*2-2, č.1148*5-1 a 122*1*2008